تینر فوری 15000 لوساید

606A0088y-copy8
606A1162
606A1151
tiner3

مشخصات فنی

در صورت سفارش در ظروف 1، 4 و 20 لیتری فلزی یا پلاستیکی قابل بسته بندی می باشد

نکاتی جهت استفاده بهتر

برای کاربردهای مختلف تینری با شرایط مناسب با آن کاربرد استفاده شود. جهت رقیق کردن از میزان کم تینر استفاده شود و در حال هم زدن به میزان مورد نیاز ما بقی تینر را اضافه کنید. کدهای مشخص شده برای هر تینر بصورت قراردادی است و هر چه کد رقم بزرگتری باشد، تینر کیفیت و قدرت حل کنندگی بهتری دارد.

توجه

قابل اشتعال و دور از دسترس اطفال نگهداری شود